Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Dear respondent, 
 
we would like to kindly ask you to fill in the questionnaire focused on Socially responsible activities carried out by companies in connection with the current global crises associated with the COVID-19 pandemic, the conflict in Ukraine, and the energy crisis. The goal is to point out the amount and variety of help that the business sector provided (not only to its employees but also to the general public)  voluntarily, beyond all legal obligations, at the expense of own time and income. It also includes information on the obligation to report these activities prepared by the European Commission. The research is part of a project supported by the Visegrad Fund entitled "Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad Region (Visegrad Grant no. 22220149)", which is implemented in Slovakia, Hungary, and Poland. The results will be published on the project website https://csrvysegradproject.pageride.eu/project-info/ and provided to the responsible national authorities. However, they will be published in anonymized form (without company name) and in the form of aggregate and average data.
 
Thank you for your participation in this research and for the opportunity to convey information to the general professional and lay public about the responsible activities that the business sector does and thereby contribute to the well-being of the entire society.
 

 

Vážený respondent, 

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka zameraného na Spoločensky zodpovedné aktivity realizované podnikmi v súvislosti s aktuálnymi globálnymi krízami spojenými s pandémiou COVID-19, konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou. Cieľom je poukázať na množstvo a rozmanitosť pomoci, ktorú podnikateľský sektor poskytol nie len svojim zamestnancom, ale aj širokej verejnosti dobrovoľne, nad rámec všetkých svojich zákonných povinností, na úkor vlastného času a príjmu. Súčasťou sú aj informácie o vykazovaní týchto aktivít a pripravenosti na povinnosť ich reportovania pripravovaná Európskou komisiou. Výskum je súčasťou projektu podporeného Visegrátskym fondom s názvom "Spoločenská zodpovednosť v podnikateľskej praxi Vyšehradského regiónu (Višegrádsky projekt č. 22220149)",  ktorý sa realizuje na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Výsledky budú zverejnené na stránke projektu https://csrvysegradproject.pageride.eu/ a poskytnuté budú aj zodpovedným národným orgánom. Získané údaje však  budú zverejnené v anonymizovanej forme (bez názvu spoločnosti) a formou súhrnných a priemerných dát.  

Ďakujeme Vám za účasť na tomto výskume a za možnosť širokej odbornej aj laickej verejnosti sprostredkovať informácie o zodpovedných aktivitách, ktoré podnikateľský sektor robí a prispieva tým k blahu celej spoločnosti. 

 

Riešiteľský kolektív projektu

Link na dotazník : https://forms.gle/SbGki77iKFhiAJk99

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza ankiety, za pośrednictwem którego zbieramy dane do grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (nr projektu 22220149), współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

Państwa udział w badaniach pozwoli określić zakres w jakim polskie przedsiębiorstwa już realizują lub są gotowe do podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych i ich raportowania. Na tej podstawie zostaną sformułowane rekomendacje dla ustawodawców, praktyki gospodarczej i kadry zarządzającej.

Ze swej strony zapewniamy poufność uzyskanych danych - zbierane informacje nie będą analizowane w odniesieniu do pojedynczych przedsiębiorstw, a jedynie w formie zagregowanej do przedstawienia sytuacji w Polsce.

Link do formularza ankiety: https://forms.gle/YezgWy51E5Btm9d3A 

Z góry dzinkujemy za wyczerpujące odpowiedzi.

Przewidywany czas wypełnienia: 15-20 min.

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt (dane adresowe poniżej).

 

Ukážka obrázka

Data Acquisition
In addition to online data collection via Google forms, data collection was also carried out by direct inquiry - filling out a questionnaire survey form with the physical participation of a member of the project team when filling out the respondent's questionnaire, or an intermediary of a trained inquirer who was a member of the project's research team.

 

31.03.2023 - CZ Team: filling out the questionnaire by the company Grafton

CZ Team: filling out the questionnaire by the company Lumeni, s.r.o.

 

 

 

 

Interviewing representatives of selected companies - SK Team